• 1366 بازدید
  • شنبه, 08 خرداد 1395 11:16

مشخصات صکوک بنا گستر کرانه

نوع دارایی: نفت کوره
حجم اوراق: 500،000 میلیون ریال
نماد: صگستر 9631
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 2 ساله
مقاطع پرداخت: 3
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 21 درصد
ناشر: اسفند یکم
عامل فروش: شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک گردشگری
دریافت بیانیه ثبت
بالا