سال انتشار بانی نوع اوراق مبلغ اوراق مدت اوراق دریافت بیانیه ثبت
1393 خدمات ارتباطی رایتل اجاره 3,000,000میلیون ریال 4 ساله
1393 شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا مرابحه 1,000,000 میلیون ریال 2 ساله
1393 شرکت پترو امید آسیا اجاره 529,184 میلیون ریال 4 ساله
1393 فولاد کاوه جنوب کیش اجاره 2,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1393 کاشی و سنگ پرسپولیس یزد اجاره 300,000 میلیون ریال 4 ساله
1393 شرکت بوتان اجاره 928,600 میلیون ریال 4 ساله
1393 شرکت قائد بصیر اجاره 500,000 میلیون ریال 4 ساله
بالا