سال انتشار بانی نوع اوراق مبلغ اوراق مدت اوراق دریافت بیانیه ثبت
1392 دانا پتروریگ کیش اجاره 775,000 میلیون ریال 4 ساله
1392 شرکت گلوکوزان مرابحه 200,000میلیون ریال 2 ساله
1392 خدمات ارتباطی رایتل اجاره 3,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1392 سپهر صادرات اجاره 400,000 میلیون ریال 2.5 ساله
1392 شرکت مپنا اجاره 1,970,000 میلیون ریال 4 ساله
1392 شرکت چادرملو اجاره 1,500,000 میلیون ریال 4 ساله
1392 نفت پارس اجاره 1,040,000 میلیون ریال 4 ساله
1392 لیزینگ رایان سایپا اجاره 227,892 میلیون ریال 4 ساله
بالا