شرکت واسط مالی فروردین سوم

این شرکت عامل اجرایی و نظارتی انتشار اوراق مرابحه جهت تأمین مالی شرکت کرمان موتور(سهامی خاص) می‌باشد.

موضوع فعالیت شرکت:

خرید و فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوط ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد.

الف مثل اقتصاد

الف مثل اقتصاد، به قلم لیویانا پروپات با زبانی ساده به همراه ترسیم نمودارها و تصاویر ساده، مفاهیم و قواعد اقتصادی را برای کودکان و نوجوانان جذاب و قابل فهم می کند و ورود اقتصاد به عرصه زندگی را میسر می سازد.

این کتاب دربرگیرنده مفاهیمی مانند پول، بانک، بورس، اوراق بهادار، سرمایه گذاری، قیمت، بنگاه اقتصادی، داد و ستد، عرضه و تقاضا و رشد و توسعه اقتصادی است که همواره ارتباط نزدیکی با زندگی روزمره ما دارد.

گرچه مخاطبین این کتاب گروه های سنی ب و ج است، اما کتابی برای همه سنین است و هر گروه سنی با هر مقدار آگاهی و سواد اقتصادی، می تواند مخاطب این کتاب قرار گیرد.

شرکت واسط مالی آذر سوم

این شرکت عامل اجرایی و نظارتی انتشار اوراق اجاره جهت تأمین مالی شرکت ایران خودرو می‌باشد.

موضوع فعالیت شرکت:

خرید و فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوط ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد.

شرکت واسط مالی آبان سوم

این شرکت عامل اجرایی و نظارتی انتشار اوراق اجاره جهت تأمین مالی شرکت سایپا می‌باشد.

موضوع فعالیت شرکت:

خرید و فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوط ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد.

شرکت واسط مالی مهر سوم

این شرکت عامل اجرایی و نظارتی انتشار اوراق اجاره جهت تأمین مالی شرکت بازرگانی سایپا یدک می‌باشد.

موضوع فعالیت شرکت:

خرید و فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوط ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد.

شرکت واسط مالی شهریور سوم

این شرکت عامل اجرایی و نظارتی انتشار اوراق اجاره جهت تأمین مالی وزرات امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

موضوع فعالیت شرکت:

خرید و فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوط ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد.

شرکت واسط مالی مرداد سوم

این شرکت عامل اجرایی و نظارتی انتشار اوراق اجاره جهت تأمین مالی وزارت علوم می‌باشد.

موضوع فعالیت شرکت:

خرید و فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوط ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد.

شرکت واسط مالی تیر سوم

این شرکت عامل اجرایی و نظارتی انتشار اوراق مرابحه جهت تأمین مالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.

موضوع فعالیت شرکت:

خرید و فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوط ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد.

شرکت واسط مالی خرداد سوم

این شرکت عامل اجرایی و نظارتی انتشار اوراق مرابحه جهت تأمین مالی شرکت بناگسترکرانه می‌باشد.

موضوع فعالیت شرکت:

خرید و فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوط ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد.

شرکت واسط مالی اسفند دوم

این شرکت عامل اجرایی و نظارتی انتشار اوراق مرابحه جهت تأمین مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان می‌باشد.

موضوع فعالیت شرکت:

خرید و فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوط ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد.

صفحه1 از8
بالا