• 1373 بازدید
  • یکشنبه, 16 شهریور 1399 10:04

مشخصات صکوک شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

نوع دارایی: تعداد 108,087,698 سهم شرکت پتروشیمی شیراز به قیمت هر سهم 30,711 ریال و تعداد 314,259,042 سهم شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه به قیمت هر سهم 21,258 ریال
حجم اوراق: 10,000,000 میلیون ریال
نماد: پارسا306
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر شش ماه یک بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 16 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی بهمن
عامل فروش: شرکت کارگزاری توسعه صادرات
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: تضمین 50 درصد از مبلغ اصل اوراق از طریق توثیق تعداد 46,038,940 سهم شرکت پتروشیمی شیراز با قیمت هر سهم 38,011 ریال، 55,362,793 سهم شرکت پتروشیمی کرمانشاه باقیمت هر سهم 31,610 ریال و 140,852,834 سهم شرکت پالایش نفت بندرعباس با قیمت هر سهم 24,849 ریال و ضمانت نیمی از اصل اوراق (5,000 میلیارد ریال) و کل سود توسط شرکت سرمایه گذاری غدیر
دریافت بیانیه ثبت
بالا