• 1117 بازدید
  • شنبه, 19 مهر 1399 10:37

مشخصات صکوک صنایع پتروشیمی خلیج فارس

نوع دارایی: تعداد 152,508,770 سهم شرکت پتروشیمی پارس به قیمت هر سهم 131,102 ریال
حجم اوراق: 20,000,000 میلیون ریال
نماد: صفارس307، صفارس147 و صفارس037
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یک بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی اردیبهشت پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری خبرگان سهام
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: سهام شرکت پتروشیمی پارس به تعداد 206,657,909 و سهام شرکت مبین انرژی خلیج فارس به تعداد 24,573
دریافت بیانیه ثبت
بالا