• 1601 بازدید
  • شنبه, 19 مهر 1399 10:42

مشخصات صکوک احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه حرم تا حرم

نوع دارایی: منافع حاصل از ارائه خدمات عوارضی آزادراه قم-گرمسار
حجم اوراق: 2,000,000 میلیون ریال
نماد: حرم03
نوع اوراق: منفعت
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 17/5 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی دی دوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک مسکن
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک مسکن
دریافت بیانیه ثبت
بالا