• 2477 بازدید
  • شنبه, 09 اسفند 1399 11:32

مشخصات صکوک شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا

نوع دارایی: تعداد 3,592,814,371 سهم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به قیمت هر سهم 8,350 ریال
حجم اوراق: 30,000,000 میلیون ریال
نماد: تابان04
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی تیر چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری خبرگان سهام
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: توثیق سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(بورسی) به تعداد 2,500,113,559 و شرکت پتروشیمی مارون(فرابورسی) به تعداد 313,062,099
دریافت بیانیه ثبت
بالا