• 892 بازدید
  • یکشنبه, 29 فروردين 1400 10:02

مشخصات صکوک شرکت ایران خودرو

نوع دارایی: مواد و قطعات مورد نیاز تولید خودرو
حجم اوراق: 10,000,000 میلیون ریال
نماد: صخود041 و صخود401
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی شهریور یکم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک سپه
دریافت بیانیه ثبت
بالا