• 934 بازدید
  • دوشنبه, 17 خرداد 1400 12:47

مشخصات صکوک شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

نوع دارایی: تعداد 123 قرارداد فروش
حجم اوراق: 1,000,000 میلیون ریال
نماد: کیش0211
نوع اوراق: خرید دین
عمر اوراق: 2/8 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یک بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی خرداد سوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملت
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک ملت
دریافت بیانیه ثبت
بالا