• 1374 بازدید
  • شنبه, 18 دی 1400 11:25

مشخصات صکوک شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا

نوع دارایی: تعداد 4,102,564,103 سهم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به قیمت هر سهم 9,750 ریال
حجم اوراق: 40,000,000 میلیون ریال
نماد: تابان05، تابان06 و تابان07
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی تیر سوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری خبرگان سهام
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: توثیق سهام شرکت های صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پتروشیمی مارون(با توجه به رتبه اعتباری A بانی ضرایب توثیق تعدیل می گردد)
دریافت بیانیه ثبت
بالا