• 832 بازدید
  • دوشنبه, 25 بهمن 1400 07:04

مشخصات صکوک شرکت پدیده شیمی غرب

نوع دارایی: الکل چرب
حجم اوراق: 2,000,000 میلیون ریال
نماد: غرب05
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 5 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یک بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی بهمن سوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: توثیق پرتفویی از سهام شرکت های پدیده شیمی قرن و گروه صنعتی پاکشو
دریافت بیانیه ثبت
بالا