• 771 بازدید
  • یکشنبه, 01 اسفند 1400 13:02

مشخصات صکوک شرکت صنعتی آما

نوع دارایی: مواد اولیه
حجم اوراق: 1,500,000 میلیون ریال
نماد: صاما411
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یک بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی شهریور یکم
عامل فروش: شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک خاورمیانه
دریافت بیانیه ثبت
بالا