• 810 بازدید
  • چهارشنبه, 25 اسفند 1400 11:37

مشخصات صکوک شرکت داروسازی دکتر عبیدی

نوع دارایی: مواد اولیه
حجم اوراق: 3,000,000 میلیون ریال
نماد: صنوآور12
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یک بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک کارآفرین
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک کارآفرین
دریافت بیانیه ثبت
بالا