• 26 بازدید
  • دوشنبه, 15 اسفند 1401 11:26

مشخصات صکوک شرکت ایران دوچرخ

نوع دارایی: پک قطعات موتور سیکلت
حجم اوراق: 1,000,000 میلیون ریال
نماد: صدوچرخ56
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سپه
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک سپه
دریافت بیانیه ثبت
بالا