• 221 بازدید
  • یکشنبه, 17 ارديبهشت 1402 10:09

مشخصات صکوک شرکت سولیکو کاله

نوع دارایی: مواد اولیه(شیر خام)
حجم اوراق: 25,000,000 میلیون ریال
نماد: کاله51, کاله52 و کاله53
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملت
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک ملت
دریافت بیانیه ثبت
بالا