• 180 بازدید
  • یکشنبه, 17 ارديبهشت 1402 10:33

مشخصات صکوک شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

نوع دارایی: بخشی از سهام شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین
حجم اوراق: 40,000,000 میلیون ریال
نماد: صشستا512
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 6 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 20 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی بهمن پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری صبا تامین
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: توثیق سهام شرکت های سرمایه گذاری صبا تامین، سرمایه گذاری صدر تامین و سرمایه گذاری دارویی تامین به ترتیب هریک به میزان 37.73 ، 37.73 و 24.54 درصد ارزش پرتفوی وثیقه
دریافت بیانیه ثبت
بالا