• 3123 بازدید
  • دوشنبه, 18 مرداد 1395 11:27

مشخصات صکوک بانک مسکن

نوع دارایی: مطالبات رهنی
حجم اوراق: 3,000,000 میلیون ریال
نماد: رهن 9704
نوع اوراق: رهنی
عمر اوراق: 2 ساله
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: 1,000,000 ریال
نرخ اجاره بها: 18/5
ناشر: آبان دوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک مسکن
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ضامن: بانک مسکن
دریافت بیانیه ثبت
بالا