• 5269 بازدید
  • یکشنبه, 18 تیر 1396 08:35

مشخصات صکوک سایپا یدک

نوع دارایی: عرصه و متحدثات ملکی (ملک تاپکو)
حجم اوراق: 850,000 میلیون ریال
نماد: صیدک1404
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 ساله
مقاطع پرداخت: 3 ماهه
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 20 درصد
ناشر: مهر سوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری شهر
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک تجارت
دریافت بیانیه ثبت
بالا