• 3391 بازدید
  • یکشنبه, 19 فروردين 1397 08:15

مشخصات صکوک ایران خودرو

نوع دارایی: خرید قطعات و مجموعه های مورد نیاز برای تولید خودرو
حجم اوراق: 7,000,000 میلیون ریال
نماد: صخود1412، صخود 412 و صخود 0012
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد سالیانه
ناشر: آذر سوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملت
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک ملت
دریافت بیانیه ثبت
بالا