• 2705 بازدید
  • دوشنبه, 23 مهر 1397 08:55

مشخصات صکوک پدیده شیمی قرن

نوع دارایی: آلکیل بنزن خطی، انواع فتی الکل، مواد پلیمری و غیره
حجم اوراق: 500,000 میلیون ریال
نماد: قرن99
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 2 ساله
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 16 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی تیرچهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملت
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک ملت
دریافت بیانیه ثبت
بالا