سال انتشار بانی نوع اوراق مبلغ اوراق مدت اوراق دریافت بیانیه ثبت
1395 وزارت علوم اجاره 4,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 بنا گستر کرانه مرابحه 500,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مرابحه 10,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی اجاره 40,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 سایپا مرابحه 5,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران مرابحه 10,000,000 میلیون ریال 2 ساله
1395 لوتوس پارسیان اجاره 480,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 فولاد مبارکه اصفهان مرابحه 1,000,000 میلیون ریال 2 ساله
1395 بانک مسکن رهنی 3,000,000 میلیون ریال 2 ساله
1395 هواپیمایی ماهان اجاره 2,100,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 خدمات ارتباطی رایتل اجاره 2,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 شرکت جوپار اجاره 518,500 میلیون ریال 4 ساله
1395 سیمان شرق مرابحه 64,000 میلیون ریال 4 ساله
بالا