سال انتشار بانی نوع اوراق مبلغ اوراق مدت اوراق دریافت بیانیه ثبت
1396 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی اجاره 20,000,000 میلیون ریال 3 سال
1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی منفعت 20,000,000 میلیون ریال 3 سال و نیم
1396 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی اجاره 10,000,000 میلیون ریال 1 سال
1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی منفعت 30,000,000 میلیون ریال 3 سال و نیم
1396 ایران خودرو مرابحه 7,000,000 میلیون ریال 4 سال
1396 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر اجاره 3,000,000 میلیون ریال 4 سال
1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی مرابحه 17,380,000 میلیون ریال 4 سال
1396 کرمان موتور مرابحه 1,000,000 میلیون ریال 2 سال
1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی مرابحه 20,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1396 سایپا یدک اجاره 850,000 میلیون ریال 4 ساله
1396 سایپا اجاره 3,500,000 میلیون ریال 4 ساله
بالا