سال انتشار بانی نوع اوراق مبلغ اوراق مدت اوراق دریافت بیانیه ثبت
1397 توسعه نفت و گاز صبا اروند منفعت 20,000,000 میلیون ریال 3 سال
1397 صنایع پتروشیمی خلیج فارس اجاره 10,000,000 میلیون ریال 3 سال
1397 سرمایه گذاری تامین اجتماعی اجاره 6,000,000 میلیون ریال 3 سال
1397 سایپا مرابحه 7,000,000 میلیون ریال 4 سال
1397 ریل پرداز نوآفرین اجاره 600,000 میلیون ریال 5 سال
1397 ریل پرداز سیر اجاره 1,000,000 میلیون ریال 5 سال
1397 کرمان موتور رهنی 2,000,000 میلیون ریال 3 سال
1397 هواپیمایی ماهان منفعت 1,000,000 میلیون ریال 4 سال
1397 توسعه نفت و گاز صبا اروند منفعت 10,000,000 میلیون ریال 3 سال
1397 توسعه اعتماد مبین اجاره 5,000,000 میلیون ریال 4 سال
1397 توسعه اعتماد مبین اجاره 5,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1397 پدیده شیمی قرن مرابحه 500,000 میلیون ریال 2 ساله
1397 تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو اجاره 1,050,000 میلیون ریال 5 ساله
1397 ریل سیرکوثر اجاره 300,000 میلیون ریال 4 ساله
1397 شرکت سایپا اجاره 3,900,000 میلیون ریال 4 ساله
1397 صنعت غذایی کورش مرابحه 500,000 میلیون ریال 2 سال
1397 شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی اجاره 12,000,000 میلیون ریال 3 سال
1397 شرکت مخابرات ایران اجاره 8,000,000 میلیون ریال 4 سال
1397 شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت اجاره 920,000 میلیون ریال 4 سال
بالا