سال انتشار بانی نوع اوراق مبلغ اوراق مدت اوراق دریافت بیانیه ثبت
1399 احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه حرم تا حرم منفعت 2,000,000 میلیون ریال 4 سال
1399 صنایع پتروشیمی خلیج فارس اجاره 20,000,000 میلیون ریال 4 سال
1399 شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان اجاره 10,000,000 میلیون ریال 4 سال
1399 بانک مسکن رهنی 10,000,000 میلیون ریال 2 سال
1399 کرمان موتور مرابحه 2,000,000 میلیون ریال 3 سال
1399 شرکت لبنیات و بستنی دومینو اجاره 2,000,000 میلیون ریال 5 سال
بالا