بررسی الزامات اعطای مجوز کارگزاری در کشورهای منتخب

  • 4134 بازدید
  • شنبه, 15 شهریور 1399 08:02

خلاصه: این تحقیق، دستورالعمل‌ها و رویه‌های نهادهای ناظر کشورهای مختلف درخصوص الزامات و معیارهای اعطای مجوز کارگزاری را مورد بررسی قرار داده است. براساس بررسی به عمل آمده، الزامات کشورها در اینخصوص معیارهای کلی است و نهادهای ناظر غالباً در تعامل با متقاضی، که شخص حقوقی است، نسبت به اعطای مجوز یا رد تقاضا، اقدام می‌نمایند. در این تحقیق کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده، مالزی، ترکیه، عربستان، کرۀ جنوبی، کنیا، هند و سنگاپور مورد بررسی قرار گرفتند که با توجه به تفصیل بیشتر الزامات کشورهای مالزی، آمریکا، کنیا، ترکیه، کرۀ جنوبی و هند، به این کشور‌ها بیشتر پرداخته شده است. در نهایت، نویسندگان این تحقیق به این نتیجه رسیدند که الزامات ذیل برای اعطای مجوز به متقاضیان تأسیس کارگزاری در کشورهای منتخب وجود دارد: 1- الزامات مربوط به شخص حقوقی؛ 2- الزامات مربوط به طرح تجاری؛ 3- الزامات مربوط به ترکیب سهامداران؛ 4- الزامات ساختاری و منابع انسانی؛ 5- الزامات فنی و امنیتی؛ و 6- الزامات مربوط به منابع مالی.


بالا