چگونگی تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه در بازار سرمایه

  • 177 بازدید
  • سه شنبه, 29 آذر 1401 12:30

صکوک مرابحه، اوراق بهاداری است که دارندگان آن به صورت مشاع مالک دارایی مالی(دین) هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه: در برنامه شمارش معکوس، با سرکار خانم فاطمه لقمانی، کارشناس عملیات شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه در خصوص فرایند انتشار صکوک مرابحه، شرایط دارایی، ارکان و مزایای این اوراق به گفتگو پرداخته شد.

چگونگی تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه در بازار سرمایه
پخش ویدیو
چگونگی تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه در بازار سرمایه

بالا