تفاوت صکوک با پشتوانه دارایی و صکوک مبتنی بر دارایی

  • 2112 بازدید
  • یکشنبه, 21 آبان 1396 09:09

صکوک را می توان به طرق مختلفی دسته بندی نمود. تقسیم بندی صکوک می‌تواند بر مبنای قراردادها و عقودی باشد که اوراق بر مبنای آن منتشر می‌شود یا بر مبنای ماهیت و نوع دارایی‌های موضوع انتشار صکوک  و یا ویژگی‌های فنی و تجاری خود اوراق باشد.

پس از بحران مالی 2008 آمریکا، به دلیل نکول برخی از انواع صکوک، ‌ تقسیم‌بندی جدیدی از ساختار صکوک ارائه گردید که عبارتست از صکوک مبتنی بر دارایی و صکوک با پشتوانه دارایی. بعد از بحران مالی اخیر تفاوت‌های این دو نوع صکوک و تأثیر این تفاوت‌ها روی حمایت از سرمایه‌گذار بیش از پیش روشن شده است. در بحران مالي اخير اکثر قریب به اتفاق نکول‌ها در بازار صکوک مربوط به صکوک مبتنی بر دارایی بوده و این سؤال برای سرمایه‌گذاران مطرح است که چرا فقط این نوع صکوک نکول کرده است. در این گزارش، ماهیت، ویژگی‌ها و مشخصات صکوک مبتنی بر دارایی و با پشتوانه دارایی به تفصیل تبیین خواهد شد.

تحلیلی بر صکوک با پشتوانه دارایی و صکوک مبتنی بر دارایی


بالا