ابزارهای مالی اسلامی(صكوک)

نویسنده: سید عباس موسویان

تعداد صفحه:487

سرفصل‌ها: بخش اول: مبانی نظری (فقهی و اقتصادی) ابزارهای مالی- فصل اول: اصل صحت و لزوم قراردادها از دیدگاه فقه اسلامی -فصل دوم: ضوابط عمومی قراردادهای بازار سرمایه از دیدگاه فقهاسلامی- فصل سوم: ضوابط اختصاصی قراردادهای بازار سرمایه از دیدگاه فقه اسلامی- فصل چهارم: اصول و معیارهای اقتصادی ابزارهای مالی بازارسرمایه -بخش دوم: ابزارهای مالی متعارف (سنتی) -فصل اول: اوراق قرضه- فصل دوم: اوراق سهام عادی- فصل سوم: اوراق سهام ممتاز- بخش سوم: ابزارهای مالی جدید- فصل اول: اوراق قرض الحسنه -فصل دوم: اوراق مرابحه- فصل سوم: اوراق اجاره و منفعت -فصل چهارم: اوراق استصناع- فصل پنجم: اوراق مشارکت- فصل ششم: اوراق مضاربه، مزارعه و مساقات

صفحه2 از2
بالا