انتشار صکوک بر بستر بلاکچین، راهکاری جهت توسعه و افزایش کارایی در بازار صکوک

  • 763 بازدید
  • دوشنبه, 22 فروردين 1401 12:08

یکی از نوآوری هایی که در سال های اخیر در نحوه انتشار صکوک انجام گرفته است، انتشار آن بر بستر بلاکچین است. در این گزارش ضمن تبیین ضرورت و چگونگی انتشار صکوک بر بستر بلاکچین، به تجربه سایر کشور ها در استفاده از این فناوری در انتشار صکوک و نیز مزیت های این نحوه از انتشار پرداخته شده است. در پایان الزامات سیاست گذاری و چالش های استفاده از این فناوری بررسی شده است.


بالا