سیره اقتصادی امام علی(ع)

  • 3304 بازدید
  • سه شنبه, 21 ارديبهشت 1395 16:40

سیره اقتصادی امیر مؤمنان(ع)، تجسم عینی احکام، آرمان ها و ارزش های اسلامی است. فعالیت های اقتصادی امام علی(ع) بر اساس یک برنامه کامل اقتصادی می باشد. در این برنامه، بنیادی ترین اصل زندگی « جلب خشنودی خدا» و « خوف از عذاب او» است.
این اصل بر تمامی رفتارهای اقتصادی امام حاکم است. مبنای کار عاقلانه اقتصادی در نظر امام هر کاری است که جلب رضایت خداوند را در پی داشته باشد.
هدف میانی و قاعده ای که امام در تمامی رفتارهای اقتصادی بر اساس آن عمل می کند «کمک رسانی بسیار با حداقل هزینه» است. امام در تولید ثروت و کسب درآمد دستیابی به این هدف را دنبال می کند.
او در توزیع این درآمدها کمترین سهم را برای خود و بیشترین سهم را به مشارکت های اجتماعی اختصاص می دهد. بیشترین سرمایه گذاری او نیز به کمک رسانی تعلق می گیرد.
در کتاب سیره اقتصادی امام علی(ع) سعی بر آن است که با گزارش تاریخی و تحلیل فعالیت ها و سیره اقتصادی امام علی(ع) پرتوهای روشنی از سیمای اقتصادی آن امام بزرگ نمایان نموده و به الگوی رفتار ایده آل اسلامی دست یابد. فصل های کتاب عبارتند از:
فصل اول: بررسی تاریخی سیره امام علی(ع) در تولید و کسب درآمد.
فصل دوم: بررسی تحلیلی شیوه تولید و کسب درآمد امام.
فصل سوم: سیره امام علی(ع) در مصرف و تخصیص درآمد.

مولف: سیدرضا حسینی
تعداد صفحات: ۱۲۸ صفحه


بالا