نقش سياست‌های تامين سرمايه اسلامی در مديريت و توسعه فناوری

  • 1689 بازدید
  • پنج شنبه, 21 -2664 14:27

يكي از معضلات اصلي در پيشرفت و توسعه فناوري، مشكلات موجود در تامين مالي آنان ميباشد در صورت اصلاح و تقويت الگوهاي تامين مالي، بستر فعاليت هاي لازم مهيا گشته و زمينه هاي رشد و توسعه ي فناوري فراهم مي گردد از آنجايي كه نرخ تامين مالي مانند نرخ سود بانكي از مهم ترين متغيرهايي مي باشند كه با تأثير بر متغيرهاي ديگر، نقش مهمي را در هدايت اقتصادي پروژه ها و فعاليت هاي مربوطه ايفا مي كنند به همين جهت بايدسعي نمود تا با تحليل وضع اقتصادي موجود و مطرح نمودن ابزارهاي تامين مالي اسلامي همچون انواع صكوك، تبيين حيطه هاي عملكرد آنان در فناوري، مقايسه ي آنان با ديگر ابزارهاي تامين مالي و در نهايت بيان مزيت هاي آنان در امر مديريت فناوري، فضايي مطمئن و كم هزينه جهت رشد و توسعه فناوري طراحي شود.

 با درنظرگرفتن اين نكته كه توضيح رفتار وام ها و ديگر انواع ابزارهاي تامين مالي در اقتصاد چرخه هاي فناري و اثر سياست پولي بر پويايي هاي آنها، مرحله كليدي درك نقش بازارهاي مالي در اقتصاد چرخه هاي فناوري است، اين مقاله به دنبال يافتن پاسخي به اين پرسش است كه تا چه ميزان ابزارهاي تأمين مالي اسلامي به خصوص ابزار صكوك در ايجاد و يا توسعه چرخه هاي سازمانهاي تكنولوژي محور كشور مي توانند مؤثر باشند؟ در اين مقاله سعي شد با تبيين تئوريك و ارائه يك مدل تأمين مالي اسلامي به سؤال فوق پاسخ داده شود به گون هاي كه تأثير نظري اين ارتباط مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.


بالا