معرفی روشهای تامین مالی اسلامی مسکن

  • 1960 بازدید
  • شنبه, 26 تیر 1395 14:58

چکیده: نظام مالی اسلامی به عنوان یک نظام نوپا در ادبیات مالی جهان بروز پیدا کرده و در سیر تطوری خود توانسه ابعاد متمایز خود را شناسایی نماید. در این میان حوزه مسکن و مستغلات و به تبع آن روشهای تامین مالی اسلامی مسکن به عنوان یکی از موضوعات مورد توجه متخصصین مالی اسلامی می‌باشد. این مقاله برخی از روشهای اسلامی از جمله مرابحه در قالب فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک(اقتنا) و مشارکت تناقصی را به تفکیک تشریح نموده است بعد از تعریف عقود مذکور،بر مبنای مستندات فقهی،امکان استفاده از آنها در جهت تامین مالی مسکن ارائه شده و مقاله نتیجه می گیرد که امکان استفاده از این روشها در بازارهای اولیه و ثانویه رهن اسلامی وجود دارد..

واژه های کلیدی: بازار رهن اسلامی، مرابحه، اجاره به شرط تملیک، مشارکت تناقصی، فروش اقساطی.

دریافت ضمیمه:

بالا