موانع و ملاحظات مربوط به انتشار اوراق بهادار اسلامی دولتی

  • 1612 بازدید
  • شنبه, 25 شهریور 1396 09:01

چکیده

ابزارهای بدهی علاوه بر ساماندهی بدهی های دولت زمینه ساز بازار پذیری و قاعده مند نمودن و نیز ایجاد امکان برنامه ریزی را فراهم می نماید. در حقیقت ابزار بدهی دامنه اثرگذاری اعمال سیاست های مالی را به شکل قابل توجهی در اقتصاد ارتقاء می دهد. گسترش بازار بدهی در ذات خود منجر به توسعه بازار سرمایه و نظام تأمین مالی می گردد. از دیگر آثار ایجابی افزایش عمق بازار بدهی، تقویت ابزارهای سیاست پولی می باشد. دولت ها در اقتصاد ایران همواره با کسری تراز عملیاتی، مازاد تراز دارایی های سرمایه ای و مالی مواجه بوده اند. به عبارت بهتر کسری تراز عملیاتی از طریق ایجاد مازاد در تراز دارایی های سرمایه ای و مالی جبران شده است. این در حالی است که مازاد تراز دارایی های سرمایه ای منجر به کاهش سرمایه گذاری دولت در اقتصاد می شود و این مسئله می تواند پیامدهای منفی برای رشد و توسعه اقتصادی در پی داشته باشد؛ همچنین مازاد تراز دارایی های مالی علاوه بر اینکه تعهدات آتی برای دولت ایجاد می کند، شیوه تأمین مالی دولت برای ایجاد این مازاد، اقتصاد را به شدت متأثر می کند. یکی از مهمترین ظرفیت ها برای تأمین مالی نیازهای مختلف دولت استفاده از اوراق بهادار اسلامی است که البته موانع و ملاحظاتی برای انتشار این اوراق توسط دولت وجود دارد. در این گزارش به موارد مهم این موانع و ملاحظات اشاره شده است که توجه به این ملاحظات و رفع موانع می تواند به کارایی انتشار اوراق بهادار اسلامی توسط دولت منجر شود.


بالا