چاپ کردن این صفحه
شنبه, 15 شهریور 1399 14:55

صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

 صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

شرکت واسط مالی آذر چهارم:

قسط اول صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با نمادهای صمعاد212 و 412 به مبلغ 793 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک صمعاد212 و 412