چاپ کردن این صفحه
پنج شنبه, 20 شهریور 1399 22:16

قسط اول صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با نماد صشستا112

قسط اول صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با نماد صشستا112 قسط اول صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با نماد صشستا112

شرکت واسط مالی بهمن چهارم:

قسط اول صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با نماد صشستا112 به مبلغ 390 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک صشستا112