چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 14 دی 1399 14:35

صکوک منفعت شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه حرم تا حرم(سهامی خاص) با نماد حرم03

صکوک منفعت شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه حرم تا حرم(سهامی خاص) با نماد حرم03 صکوک منفعت شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه حرم تا حرم(سهامی خاص) با نماد حرم03

شرکت واسط مالی دی دوم:

قسط اول صکوک منفعت شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه حرم تا حرم(سهامی خاص) با نماد حرم03 به مبلغ 86 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک حرم03