سال انتشار بانی نوع اوراق مبلغ اوراق مدت اوراق دریافت بیانیه ثبت
2012 Mapna Group 2,000,000 Million IRR Ijarah 20% annually
2012 Sina integrated leasing 100,000 Million IRR Ijarah 20% annually
2012 Maskan Investment Group 238,000 Million IRR IRR Ijarah 20% annually
2012 Joupar Co. 415,250 Million IRR Ijarah 20% annually
بالا