سال انتشار بانی نوع اوراق مبلغ اوراق مدت اوراق دریافت بیانیه ثبت
2011 Mahan Co. 2nd Ijarah 914,250 Million IRR Ijarah 20% annually
2011 Omid Investment Co. 1,087,000,000,000 IRR Ijarah 20% annually
2011 Saman Bank 1,000,000 Million IRR Ijarah 20% annually
2011 Mahan Co. 291,500 Million IRR Ijarah 17.5 Percent annually
بالا