فتو تیتر

فتو تیتر (371)

شرکت واسط مالی دی چهارم :

قسط پنجم صکوک مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا‌(سهامی عام) با نماد صایپا203 به مبلغ 162 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک صایپا203

شرکت واسط مالی آذر:

قسط پانزدهم صکوک خرید دین شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب‌(سهامی عام) با نماد صمسکن912 به مبلغ 12 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک صمسکن912

شرکت واسط مالی مرداد سوم:

قسط هفتم صکوک اجاره وزارت امور اقتصادی و دارایی با نماد اجاد42 و 41 به مبلغ 365 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک اجاد42 و 41

شرکت واسط مالی خرداد سوم :

قسط چهاردهم صکوک مرابحه شرکت بنا گستر کرانه (سهامی خاص) با نماد کرانه99 به مبلغ 20میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک کرانه99

شرکت واسط مالی مهر:

قسط سوم صکوک منفعت شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند(سهامی خاص) با نمادهای اروند08 الی 11 به مبلغ 1,915 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک اروند08 الی 11

شرکت واسط مالی خرداد چهارم :

قسط ششم صکوک اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) با نماد صفارس412 به مبلغ 407 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک صفارس412

شرکت واسط مالی دی چهارم :

قسط پنجم صکوک مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا‌(سهامی عام) با نمادهای صایپا112, صایپا012 و صایپا412 به مبلغ 285 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک صایپا112, صایپا012 و صایپا412

شرکت واسط مالی بهمن چهارم:

قسط اول صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با نماد صشستا112 به مبلغ 390 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک صشستا112

شنبه, 15 شهریور 1399 15:45

قسط پنجم صکوک منفعت وزارت امور اقتصادی و دارایی

نوشته شده توسط

شرکت واسط مالی شهریورچهارم:

قسط پنجم صکوک منفعت وزارت امور اقتصادی و دارایی با نماد افاد1 به مبلغ 3,024 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک افاد 1

بالا