فتو تیتر

فتو تیتر (340)

شرکت واسط مالی خرداد سوم :

قسط چهاردهم صکوک مرابحه شرکت بنا گستر کرانه (سهامی خاص) با نماد کرانه99 به مبلغ 20میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک کرانه99

شرکت واسط مالی مهر:

قسط سوم صکوک منفعت شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند(سهامی خاص) با نمادهای اروند08 الی 11 به مبلغ 1,915 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک اروند08 الی 11

شرکت واسط مالی خرداد چهارم :

قسط ششم صکوک اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) با نماد صفارس412 به مبلغ 407 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک صفارس412

شرکت واسط مالی دی چهارم :

قسط پنجم صکوک مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا‌(سهامی عام) با نمادهای صایپا112, صایپا012 و صایپا412 به مبلغ 285 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک صایپا112, صایپا012 و صایپا412

شرکت واسط مالی بهمن چهارم:

قسط اول صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با نماد صشستا112 به مبلغ 390 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک صشستا112

شنبه, 15 شهریور 1399 15:45

قسط پنجم صکوک منفعت وزارت امور اقتصادی و دارایی

نوشته شده توسط

شرکت واسط مالی شهریورچهارم:

قسط پنجم صکوک منفعت وزارت امور اقتصادی و دارایی با نماد افاد1 به مبلغ 3,024 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک افاد 1

شرکت واسط مالی آذر چهارم:

قسط اول صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با نمادهای صمعاد212 و 412 به مبلغ 793 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک صمعاد212 و 412

این تحقیق، دستورالعمل‌ها و رویه‌های نهادهای ناظر کشورهای مختلف درخصوص الزامات و معیارهای اعطای مجوز کارگزاری را مورد بررسی قرار داده است. براساس بررسی به عمل آمده، الزامات کشورها در اینخصوص معیارهای کلی است و نهادهای ناظر غالباً در تعامل با متقاضی، که شخص حقوقی است، نسبت به اعطای مجوز یا رد تقاضا، اقدام می‌نمایند. در این تحقیق کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده، مالزی، ترکیه، عربستان، کرۀ جنوبی، کنیا، هند و سنگاپور مورد بررسی قرار گرفتند که با توجه به تفصیل بیشتر الزامات کشورهای مالزی، آمریکا، کنیا، ترکیه، کرۀ جنوبی و هند، به این کشور‌ها بیشتر پرداخته شده است. در نهایت، نویسندگان این تحقیق به این نتیجه رسیدند که الزامات ذیل برای اعطای مجوز به متقاضیان تأسیس کارگزاری در کشورهای منتخب وجود دارد: 1- الزامات مربوط به شخص حقوقی؛ 2- الزامات مربوط به طرح تجاری؛ 3- الزامات مربوط به ترکیب سهامداران؛ 4- الزامات ساختاری و منابع انسانی؛ 5- الزامات فنی و امنیتی؛ و 6- الزامات مربوط به منابع مالی.

بررسی الزامات اعطای مجوز کارگزاری در کشورهای منتخب

بالا