فتو تیتر

فتو تیتر (401)

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت صنایع اتومبیل سازی فردا (سهامی خاص) را به ارزش 10 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

یکشنبه, 17 مهر 1401 12:27

تامین مالی 5 هزار میلیارد ریالی انجام شد

نوشته شده توسط

️امروز یکشنبه 17 مهرماه 1401 پذیره‌نویسی صکوک مرابحه شرکت دبش سبز گستر در نماد دبش06 انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.

یکشنبه, 17 مهر 1401 12:05

تامین مالی 1,990 میلیارد ریالی انجام شد

نوشته شده توسط

️امروز یکشنبه 17 مهرماه 1401 پذیره‌نویسی صکوک اجاره شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر در نماد تدبیر05 انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک اجاره 7 هزارمیلیارد ریالی برای گروه توسعه انرژی تدبیر

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 3 هزارمیلیارد ریالی برای پاکان پلاستکار

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص) به مبلغ 1,990 میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز یکشنبه مورخ 1401/07/17 به مدت سه روز کاری در نماد "تدبیر۰5" عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص) به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز یکشنبه مورخ 1401/07/17 به مدت سه روز کاری در نماد دبش06 عرضه عمومی خواهد شد.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت ریل پرداز نوآفرین(سهامی خاص) به ارزش 2 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو(سهامی خاص) به ارزش 2,300 میلیارد ریال صادر نمود.

بالا