فتو تیتر

فتو تیتر (331)

شرکت واسط مالی اسفند دوم:

قسط چهارم صکوک اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین با نمادهای مبین011 الی 013 به مبلغ407 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین با نمادهای مبین011 الی 013

یکشنبه, 30 شهریور 1399 11:44

صکوک وکالت

نوشته شده توسط

تعریف صکوک وکالت:

اوراق وکالت گواهی هایی هستند که به وسیله بانی به منظور تأمین مالی جهت تملک یا سرمایه گذاري در دارایی ها، کالاها یا خدمات منتشر می شود. این اوراق بیانگر مالکیت مشاع دارندگان آنها در دارایی ها، کالاها یا خدمات پایه اي این اوراق است.

در مرحله بعد، این تملک ها یا سرمایه گذاري ها در اختیار وکیل قرار می گیرد تا آنها را از طرف دارندگان اوراق مدیریت کند. دارندگان اوراق ریسک این تملک ها و سرمایه گذاري ها را پذیرفته و در عوض، حق کسب سود ناشی از آنها را به دست می آورند.

کاربرد صکوک وکالت:

اوراق وکالت در مواردی که اصطلاحاً کار متنوع است و بانی می‌خواهد کارهای مختلفی را انجام دهد که در چارچوب اوراق مشارکت، مرابحه یا اجاره به تنهایی نمی‌گنجد و نیازمند برخی فعالیت‌های متنوع همانند خرید تأسیسات، اجاره دارایی‌ها و احداث پروژه می باشد، در این موارد اوراق وکالت کارایی خوبی دارد و می‌تواند به اقتصاد ملی و اقتصاد مقاومتی کمک کند.

شرکت واسط مالی دی چهارم :

قسط پنجم صکوک مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا‌(سهامی عام) با نماد صایپا203 به مبلغ 162 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک صایپا203

شرکت واسط مالی آذر:

قسط پانزدهم صکوک خرید دین شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب‌(سهامی عام) با نماد صمسکن912 به مبلغ 12 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک صمسکن912

شرکت واسط مالی مرداد سوم:

قسط هفتم صکوک اجاره وزارت امور اقتصادی و دارایی با نماد اجاد42 و 41 به مبلغ 365 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک اجاد42 و 41

شرکت واسط مالی خرداد سوم :

قسط چهاردهم صکوک مرابحه شرکت بنا گستر کرانه (سهامی خاص) با نماد کرانه99 به مبلغ 20میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک کرانه99

شرکت واسط مالی مهر:

قسط سوم صکوک منفعت شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند(سهامی خاص) با نمادهای اروند08 الی 11 به مبلغ 1,915 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک اروند08 الی 11

شرکت واسط مالی خرداد چهارم :

قسط ششم صکوک اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) با نماد صفارس412 به مبلغ 407 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک صفارس412

شرکت واسط مالی دی چهارم :

قسط پنجم صکوک مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا‌(سهامی عام) با نمادهای صایپا112, صایپا012 و صایپا412 به مبلغ 285 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک صایپا112, صایپا012 و صایپا412

شرکت واسط مالی بهمن چهارم:

قسط اول صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با نماد صشستا112 به مبلغ 390 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک صشستا112

بالا