صکوک

صکوک

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت ماموت خودرو (سهامی خاص) به مبلغ 250 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از امروز در نماد "ماموت05" به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت ماموت خودرو به ارزش 250 میلیارد تومان جهت تامین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه (قطعات منفصله خودروی وانت) از طریق فرابورس ایران عرضه می‌گردد.

این اوراق 3 ساله و با نرخ 23 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یکبار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

صکوک مرابحه مذکور از طریق شرکت کارگزاری بانک ملت به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تامین سرمایه بانک ملت به عنوان بازارگردان و متعهد پذیره‌نویس توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) منتشر می‌شود. ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط این اوراق نیز بانک ملت می‌باشد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت سپید مطهر انتخاب (سهامی خاص) به مبلغ 11 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز چهارشنبه مورخ 1402/07/19 به مدت سه روز کاری در نماد "سپید مطهر06" عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت سپید مطهر انتخاب (سهامی خاص) به مبلغ 11 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز چهارشنبه مورخ 1402/07/19 به مدت سه روز کاری در نماد "سپید مطهر06" عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت سپید مطهر انتخاب به ارزش 11 هزار میلیارد ریال جهت تامین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید از طریق فرابورس ایران عرضه می‌گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 23 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یکبار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

صکوک مرابحه مذکور از طریق شرکت کارگزاری بانک ملی ایران به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پویا اطلس به عنوان بازارگردان توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) منتشر می‌شود. این اوراق فاقد متعهد پذیره‌نویس بوده و ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط آن بانک ملی ایران می‌باشد.

فرابورس ایران همچنین در روز سه‌شنبه میزبان پذیره‌نویسی صکوک مرابحه شرکت ریسندگی و بافندگی پرنیا به ارزش 339 میلیارد تومان جهت خرید بخشی از تجهیزات مورد نیاز تولید با نماد پرنیا06 خواهد بود.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 18 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یکبار از طریق شرکت سمات پرداخت می‌گردد. صکوک مرابحه شرکت ریسندگی و بافندگی پرنیا از طریق شرکت کارگزاری بانک تجارت به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تامین سرمایه کاردان به عنوان بازارگردان و متعهد پذیره‌نویس توسط شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) منتشر می‌شود. ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط این اوراق نیز بانک تجارت می‌باشد.

صکوک مرابحه شرکت حایر تهران به ارزش 300 میلیارد تومان جهت خرید مواد اولیه با نماد حایرتهران06 از طریق فرابورس ایران عرضه می‌گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 23 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یکبار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد. صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ به عنوان بازارگردان و شرکت کارگزاری بانک ملی ایران به عنوان عامل فروش اوراق ایفای نقش می‌کنند. این اوراق فاقد متعهد پذیره‌نویس بوده و ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط آن بانک ملی ایران می‌باشد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت‌ حایر تهران (سهامی خاص) به مبلغ 300 میلیارد تومان و شرکت ریسندگی و بافندگی پرنیا (سهامی خاص) به مبلغ 339 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز سه‌شنبه مورخ 1402/07/18 به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت حایر تهران به ارزش 300 میلیارد تومان جهت خرید مواد اولیه با نماد حایرتهران06 از طریق فرابورس ایران عرضه می‌گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 23 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یکبار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد. صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ به عنوان بازارگردان و شرکت کارگزاری بانک ملی ایران به عنوان عامل فروش اوراق ایفای نقش می‌کنند. این اوراق فاقد متعهد پذیره‌نویس بوده و ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط آن بانک ملی ایران می‌باشد.

فرابورس ایران همچنین در روز سه‌شنبه میزبان پذیره‌نویسی صکوک مرابحه شرکت ریسندگی و بافندگی پرنیا به ارزش 339 میلیارد تومان جهت خرید بخشی از تجهیزات مورد نیاز تولید با نماد پرنیا06 خواهد بود.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 18 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یکبار از طریق شرکت سمات پرداخت می‌گردد. صکوک مرابحه شرکت ریسندگی و بافندگی پرنیا از طریق شرکت کارگزاری بانک تجارت به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تامین سرمایه کاردان به عنوان بازارگردان و متعهد پذیره‌نویس توسط شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) منتشر می‌شود. ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط این اوراق نیز بانک تجارت می‌باشد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص) به مبلغ 450 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1402/07/17 به مدت سه روز کاری در نماد "حایر06" عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص) به مبلغ 450 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1402/07/17 به مدت سه روز کاری در نماد "حایر06" عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست به ارزش 450 میلیارد تومان جهت تامین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید از طریق فرابورس ایران عرضه می‌گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 23 درصد می‌باشد که اقساط آن هر شش ماه یکبار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

صکوک مرابحه مذکور از طریق شرکت کارگزاری بانک ملی ایران به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پویا اطلس به عنوان بازارگردان توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) منتشر می‌شود. این اوراق فاقد متعهد پذیره‌نویس بوده و ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط آن بانک ملی ایران می‌باشد.

اوراق شرکت مهد سرمایه‌گذاری خاورمیانه به عنوان 40امین انتشار صکوک در سال جاری از طریق شرکت کارگزاری پارسیان به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان بازارگردان و متعهد پذیره‌نویس توسط شرکت واسط مالی خرداد ششم (با مسئولیت محدود) منتشر می‌شود. این اوراق از امروز به مدت 3 روز کاری در نماد "مهد06" از طریق فرابورس ایران عرضه عمومی خواهد شد.

فرابورس ایران همچنین امروز میزبان عرضه صکوک مرابحه 150 میلیارد تومانی شرکت گهردانه شرق (سهامی خاص) با نرخ 23 درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه در نماد گهردانه06 می‌باشد. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی مرداد چهارم بوده و پرداخت مبلغ اصل و اقساط آن توسط بانک توسعه تعاون تضمین شده‌است. همچنین، شرکت تامین سرمایه تمدن به عنوان بازارگردان و متعهد پذیره‌نویس و شرکت کارگزاری تامین سرمایه تمدن به عنوان عامل فروش اوراق ایفای نقش می‌کنند.

بالا