صکوک

صکوک

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادارصکوک اجاره شرکت گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به ارزش 10 هزار میلیارد ریال از روز شنبه مورخ 27/12/1401 به مدت سه روز کاری از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت پدیده شیمی قرن به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز شنبه مورخ 27/12/1401 به مدت سه روز کاری در نماد صقرن612 عرضه عمومی خواهد شد.

عرضه صکوک مرابحه بدون ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری به ارزش 2 هزار میلیارد ریال برای آریان کیمیاتک

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس‌ (سهامی عام) به مبلغ 10,000 میلیارد ریال و صکوک مرابحه شرکت‌های آرین سلامت سینا (سهامی عام) به ارزش 2,000 میلیارد ریال، پدیده شیمی قرن (سهامی عام) به مبلغ 5,000 ریال و آریان کیمیاتک (سهامی عام) به ارزش 2,000 میلیارد ریال از روز شنبه مورخ 1401/12/27 به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک اجاره 10,000 میلیارد ریالی شرکت گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس‌ با نرخ 18 درصد و دوره‌های بازپرداخت شش ماهه با ضمانت بانک شهر و با نماد "صپترو612" از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه عمومی می‌شود.

عرضه دیگری که در آخرین شنبه سال 1401 از طریق فرابورس ایران صورت خواهد گرفت، صکوک مرابحه 2,000 میلیارد ریالی شرکت آرین سلامت سینا با نرخ 18 درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه با توثیق اوراق بهادار به عنوان ضمانت و با نماد "آرین سلامت06" می‌باشد.

بورس اوراق بهادار تهران همچنین میزبان عرضه صکوک مرابحه 5,000 میلیارد ریالی شرکت پدیده شیمی قرن با نرخ 18 درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه با توثیق اوراق بهادار به عنوان ضمانت و با نماد "صقرن612" می‌باشد.

صکوک مرابحه 2,000 میلیارد ریالی شرکت آریان کیمیاتک نیز با نرخ 18 درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه بدون ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری A- در بلند مدت و A1 در کوتاه مدت و با نماد "صآریا412" از روز شنبه مورخ 1401/12/27 به مدت سه روز کاری از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه عمومی خواهد شد.

عرضه صکوک اجاره 40 هزار میلیارد ريالی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی

عرضه صکوک اجاره 40 هزار میلیارد ریالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

عرضه صکوک مرابحه 10 هزار میلیارد ریالی شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت‌های آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) به مبلغ 10,000 میلیارد ریال و صنایع اتومبیل سازی فردا (سهامی خاص) به ارزش 8,000 میلیارد ریال و صکوک اجاره شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به ارزش 40,000 میلیارد ریال و سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) به مبلغ 40,000 میلیارد ریال از روز چهارشنبه مورخ 1401/12/24 به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه 10,000 میلیارد ریالی شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار با نرخ 18 درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه با ضمانت بانک ملت و با نماد "مکران05" از طریق فرابورس ایران عرضه عمومی می‌شود.

عرضه دیگری که در آخرین چهار شنبه سال 1401 از طریق فرابورس ایران صورت خواهد گرفت، صکوک مرابحه 8,000 میلیارد ریالی شرکت صنایع اتومبیل سازی فردا با نرخ 18 درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه با ضمانت بانک تجارت و با نماد "فرداموتور05" می‌باشد.

بورس اوراق بهادار تهران نیز میزبان عرضه صکوک اجاره 40,000 میلیارد ریالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نرخ 21 درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه بدون ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری بلند مدت AA- و کوتاه مدت A1+ و با نمادهای صفولا512، صفولا51، صفولا051، صفولا52، صفولا052، صفولا12، صفولا012 و صفولا005 می‌باشد.

همچنین، عرضه صکوک اجاره 40,000 میلیارد ریالی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با نرخ 20 درصد و دوره‌های بازپرداخت شش ماهه با توثیق سهام به عنوان ضمانت و با نماد "صشستا512" از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز چهار شنبه به مدت سه روز کاری صورت می‌پذیرد.

صکوک اجاره 9,950 میلیارد ریالی شرکت صاروج دیار کریمان پارس با نرخ 18 درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه با ضمانت بانک سامان و با نماد صاروج05 از روز سه شنبه مورخ 1401/12/23 به مدت سه روز کاری از طریق فرابورس ایران عرضه عمومی خواهد شد.

بالا