• 3002 بازدید
  • شنبه, 08 خرداد 1395 11:53

مشخصات صکوک سیمان شرق

نوع دارایی: پاکت سیمان 50 کیلویی
حجم اوراق: 64,000 میلیون ریال
نماد: صشرق 99
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 ساله
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یک‌بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: سالانه 21 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی بهمن یکم
عامل فروش: شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ضامن: موسسه اعتباری عسکریه
دریافت بیانیه ثبت
بالا