• 243 بازدید
  • شنبه, 01 مهر 1402 13:12

مشخصات صکوک شرکت هواپیمایی کارون

نوع دارایی: تامین سرمایه در گردش مورد نیاز
حجم اوراق: 10,000,000 میلیون ریال
نماد: کارون06
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری تامین سرمایه تمدن
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک شهر
دریافت بیانیه ثبت
بالا