• 4924 بازدید
  • دوشنبه, 19 اسفند 1398 09:27

مشخصات صکوک پتروشیمی تابان فردا

نوع دارایی: تعداد 2,955,956,252 سهم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به قیمت هر سهم 6,766 ریال
حجم اوراق: 20,000,000 میلیون ریال
نماد: تابان01، تابان02 و تابان03
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی دی
عامل فروش: شرکت کارگزاری خبرگان سهام
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: مبلغ 10,000 میلیارد ریال از اصل اوراق از طریق توثیق تعداد 779,309,000 سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس- تعداد 139,523,050 سهام شرکت پتروشیمی مارون و تعداد 225,045,164 سهام شرکت نفت بهران- و شرکت سرمایه گذاری اهداف ضامن مبلغ 10,000 میلیارد ریال از مابقی اصل اوراق و کل سود اوراق
دریافت بیانیه ثبت
بالا