سال انتشار بانی نوع اوراق مبلغ اوراق مدت اوراق دریافت بیانیه ثبت
1398 سرمایه گذاری تأمین اجتماعی اجاره 4,300,000 میلیون ریال 3 سال
1398 توسعه معادن و فلزات اجاره 7,500,000 میلیون ریال 4 سال
1398 پتروشیمی تابان فردا اجاره 20,000,000 میلیون ریال 4 سال
1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی منفعت 47,000,000 میلیون ریال 3 سال و نیم
1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی منفعت 53,000,000 میلیون ریال 3.5 سال
1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی منفعت 40,000,000 میلیون ریال 3 سال
1398 سرمایه گذاری و توسعه کیش اجاره 3,000,000 میلیون ریال 4 سال
1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی منفعت 49,921,000 میلیون ریال 3 سال
1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی منفعت 50,079,000 میلیون ریال 3 سال
1398 سینادارو منفعت 1,000,000 میلیون ریال 4 سال
1398 ایران خودرو رهنی 3,087,205 میلیون ریال 2 سال
1398 سرمایه گذاری مسکن جنوب خرید دین 133,200 میلیون ریال یک سال و نه ماه
1398 شرکت سایپا مرابحه 4,000,000 میلیون ریال 4 سال
بالا