بانی نوع اوراق مبلغ اوراق مدت اوراق دریافت بیانیه ثبت
1400 شرکت پدیده شیمی قرن مرابحه 2,000,000 میلیون ریال 5 سال
1400 شرکت سرمایه گذاری خوارزمی اجاره 5,000,000 میلیون ریال 4 سال
1400 شرکت پدیده شیمی غرب مرابحه 2,000,000 میلیون ریال 5 سال
1400 شرکت ایران خودرو مرابحه 5,000,000 میلیون ریال 4 سال
1400 شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا اجاره 40,000,000 میلیون ریال 4 سال
1400 شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا مرابحه 10,000,000 میلیون ریال 4 سال
1400 شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان مرابحه 4,000,000 میلیون ریال 5 سال
1400 شرکت کرمان موتور مرابحه 10,000,000 میلیون ریال 3 سال
1400 شرکت سرمایه گذاری غدیر اجاره 20,000,000 میلیون ریال 4 سال
1400 شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر اجاره سهام 7,000,000 میلیون ریال 4 سال
1400 شرکت کرمان موتور مرابحه 3,500,000 میلیون ریال 3 سال
1400 شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر اجاره سهام 10,000,000 میلیون ریال 4 سال
1400 شرکت سرمایه گذاری ملی ایران اجاره سهام 7,000,000 میلیون ریال 4 سال
1400 شرکت بهمن موتور مرابحه 5,000,000 میلیون ریال 4 سال
1400 شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام اجاره 1,200,000 میلیون ریال 5 سال
1400 شرکت بازرگانی سایپا یدک مرابحه 1,500,000 میلیون ریال 4 سال
1400 شرکت بهمن دیزل مرابحه 5,000,000 میلیون ریال 4 سال
1400 شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش خرید دین 1,000,000 میلیون ریال 2/8 سال
1400 شرکت گسترش انرژی پاسارگاد اجاره 13,500,000 میلیون ریال 4 سال
1400 شرکت سرمایه گذاری صبا تامین اجاره سهام 10,000,000 میلیون ریال 4 سال
1400 شرکت ایران خودرو مرابحه 10,000,000 میلیون ریال 4 سال
1399 شرکت ملی نفت ایران منفعت 50,000,000 میلیون ریال 4 سال
1399 شرکت داروسازی دکتر عبیدی اجاره 639,554 میلیون ریال 4 سال
1399 شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا اجاره 30,000,000 میلیون ریال 4 سال
1399 شرکت نفت پارس مرابحه 1,000,000 میلیون ریال 4 سال
1399 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی اجاره 30,000,000 میلیون ریال 4 سال
1399 شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان اجاره 7,000,000 میلیون ریال 4 سال
1399 شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان اجاره 10,000,000 میلیون ریال 4 سال
1399 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر اجاره 12,000,000 میلیون ریال 4 سال
1399 شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس مرابحه 3,000,000 میلیون ریال 5 سال
1399 شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا مرابحه 8,000,000 میلیون ریال 4 سال
1399 احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه حرم تا حرم منفعت 2,000,000 میلیون ریال 4 سال
1399 صنایع پتروشیمی خلیج فارس اجاره 20,000,000 میلیون ریال 4 سال
1399 شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان اجاره 10,000,000 میلیون ریال 4 سال
1399 بانک مسکن رهنی 10,000,000 میلیون ریال 2 سال
1399 کرمان موتور مرابحه 2,000,000 میلیون ریال 3 سال
1399 شرکت لبنیات و بستنی دومینو اجاره 2,000,000 میلیون ریال 5 سال
1398 سرمایه گذاری تأمین اجتماعی اجاره 4,300,000 میلیون ریال 3 سال
1398 توسعه معادن و فلزات اجاره 7,500,000 میلیون ریال 4 سال
1398 پتروشیمی تابان فردا اجاره 20,000,000 میلیون ریال 4 سال
1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی منفعت 47,000,000 میلیون ریال 3 سال و نیم
1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی منفعت 53,000,000 میلیون ریال 3.5 سال
1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی منفعت 40,000,000 میلیون ریال 3 سال
1398 سرمایه گذاری و توسعه کیش اجاره 3,000,000 میلیون ریال 4 سال
1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی منفعت 49,921,000 میلیون ریال 3 سال
1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی منفعت 50,079,000 میلیون ریال 3 سال
1398 سینادارو منفعت 1,000,000 میلیون ریال 4 سال
1398 ایران خودرو رهنی 3,087,205 میلیون ریال 2 سال
1398 سرمایه گذاری مسکن جنوب خرید دین 133,200 میلیون ریال یک سال و نه ماه
1398 شرکت سایپا مرابحه 4,000,000 میلیون ریال 4 سال
بالا