بانی نوع اوراق مبلغ اوراق مدت اوراق دریافت بیانیه ثبت
1391 شرکت صنعتی بوتان مرابحه 301,703 میلیون ریال 2 ساله
1391 شرکت مپنا اجاره 2,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1391 شرکت لیزینگ جامع سینا اجاره 100,000 میلیون ریال 4 ساله
1391 گروه سرمایه گذاری مسکن اجاره 238,000میلیون ریال 4 ساله
1390 شرکت جوپار اجاره 415,250 میلیون ریال 4 ساله
1390 هواپیمایی ماهان اجاره 914,250 میلیون ریال 4 ساله
1390 سرمایه گذاری امید اجاره 1,087,000 میلیون ریال 4 ساله
1390 بانک سامان اجاره 1,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1389 هواپیمایی ماهان اجاره 291,500 میلیون ریال 4 ساله
صفحه3 از3
بالا