بانی نوع اوراق مبلغ اوراق مدت اوراق دریافت بیانیه ثبت
1401 شرکت سپهر پلاستیک پدیده مرابحه 1,500,000 میلیون ریال 4 سال
1401 شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر مرابحه 15,000,000 میلیون ریال 5 سال
1401 شرکت ایران دوچرخ مرابحه 1,000,000 میلیون ریال 4 سال
1401 شرکت کرمان موتور مرابحه 20,000,000 میلیون ریال 3 سال
1401 شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی مرابحه 6,000,000 میلیون ریال 4 سال
1401 شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر اجاره 20,000,000 میلیون ریال 4 سال
1401 شرکت سولیکو کاله اجاره 7,200,000 میلیون ریال 5 سال
1401 شرکت پدیده شیمی پایدار اجاره 5,000,000 میلیون ریال 5 سال
1401 سازمان تامین اجتماعی اجاره 40,000,000 میلیون ریال 4 سال
1401 شرکت کرمان موتور مرایحه 20,000,000 میلیون ریال 3 سال
1401 شرکت فولاد غدیر نی‌ریز مرابحه 10,000,000 میلیون ریال 4 سال
1401 شرکت صنایع سلولزی ماریناسان اجاره 2,380,000 میلیون ریال 4 سال
1401 شرکت گروه صنعتی پاکشو مرابحه 7,000,000 میلیون ریال 4 سال
1401 شرکت سیبا موتور مرابحه 3,000,000 میلیون ریال 4 سال
1401 شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان اجاره 1,500,000 میلیون ریال 5 سال
1401 شرکت صنعت غذایی کورش مرابحه 10,000,000 میلیون ریال 2 سال
1401 شرکت بهمن موتور مرابحه 10,000,000 میلیون ریال 4 سال
1401 شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری اجاره 8,000,000 میلیون ریال 4 سال
1401 شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان اجاره 11,500,000 میلیون ریال 4 سال
1400 شرکت داروسازی دکتر عبیدی مرابحه 3,000,000 میلیون ریال 4 سال
1400 شرکت سرمایه گذاری ملی ایران اجاره 6,500,000 میلیون ریال 4 سال
1400 شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری اجاره 27,000,000 میلیون ریال 4 سال
1400 شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام اجاره 1,800,000 میلیون ریال 5 سال
1400 شرکت صنعتی آما مرابحه 1,500,000 میلیون ریال 4 سال
1400 شرکت پدیده شیمی قرن مرابحه 2,000,000 میلیون ریال 5 سال
1400 شرکت سرمایه گذاری خوارزمی اجاره 5,000,000 میلیون ریال 4 سال
1400 شرکت پدیده شیمی غرب مرابحه 2,000,000 میلیون ریال 5 سال
1400 شرکت ایران خودرو مرابحه 5,000,000 میلیون ریال 4 سال
1400 شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا اجاره 40,000,000 میلیون ریال 4 سال
1400 شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا مرابحه 10,000,000 میلیون ریال 4 سال
1400 شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان مرابحه 4,000,000 میلیون ریال 5 سال
1400 شرکت کرمان موتور مرابحه 10,000,000 میلیون ریال 3 سال
1400 شرکت سرمایه گذاری غدیر اجاره 20,000,000 میلیون ریال 4 سال
1400 شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر اجاره سهام 7,000,000 میلیون ریال 4 سال
1400 شرکت کرمان موتور مرابحه 3,500,000 میلیون ریال 3 سال
1400 شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر اجاره سهام 10,000,000 میلیون ریال 4 سال
1400 شرکت سرمایه گذاری ملی ایران اجاره سهام 7,000,000 میلیون ریال 4 سال
1400 شرکت بهمن موتور مرابحه 5,000,000 میلیون ریال 4 سال
1400 شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام اجاره 1,200,000 میلیون ریال 5 سال
1400 شرکت بازرگانی سایپا یدک مرابحه 1,500,000 میلیون ریال 4 سال
1400 شرکت بهمن دیزل مرابحه 5,000,000 میلیون ریال 4 سال
1400 شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش خرید دین 1,000,000 میلیون ریال 2/8 سال
1400 شرکت گسترش انرژی پاسارگاد اجاره 13,500,000 میلیون ریال 4 سال
1400 شرکت سرمایه گذاری صبا تامین اجاره سهام 10,000,000 میلیون ریال 4 سال
1400 شرکت ایران خودرو مرابحه 10,000,000 میلیون ریال 4 سال
1399 شرکت ملی نفت ایران منفعت 50,000,000 میلیون ریال 4 سال
1399 شرکت داروسازی دکتر عبیدی اجاره 639,554 میلیون ریال 4 سال
1399 شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا اجاره 30,000,000 میلیون ریال 4 سال
1399 شرکت نفت پارس مرابحه 1,000,000 میلیون ریال 4 سال
1399 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی اجاره 30,000,000 میلیون ریال 4 سال
بالا